Soft-skills training

Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh

Phương pháp đào tạo:
Ít nhất 50% thời lượng chương trình dành cho các hoạt động thực hành, phản hồi tại lớp. Bao gồm:

▪ Chia sẻ, hướng dẫn của Giảng Viên

▪ Thảo luận nhóm

▪ Đóng vai trên các tình huống cụ thể

▪ Làm việc theo nhóm, cặp

▪ Phản hồi của giảng viên

Nội dung đào tạo
Phần 1: Nguồn gốc của đàm phán

▪Xung đột là nguồn gốc của đàm phán

▪Phân loại xung đột

▪Giải quyết xung đột

Phần 2: Đàm phán

▪Sự khác nhau giữa GIAO TIẾP và ĐÀM PHÁN

▪Bản chất của đàm phán

▪Phân loại các hình thức đàm phán: theo lĩnh vực, đối tượng, cấp bậc

Phần 3: Các yếu tố cấu thành cuộc đàm phán

▪Mối quan hệ giữa các bên tham gia đàm phán

▪Lợi ích của các bên tham gia đàm phán

▪Giao tiếp trong đàm phán §Yếu tố lợi thế trong đàm phán của các bên

Phần 4: Các kỹ năng đàm phán quan trọng

▪Quan niệm về đàm phán thành công

▪Chiến lược và chiến thuật đàm phán: Hiểu và phân tích rõ bối cảnh, vị thế để đưa ra chiến lược và chiến thuật hợp lý

▪Kỹ năng chuẩn bị cho đàm phám

Phần 5: Q&A
Thông tin liên lạc:

Email: training@kosaidovn.com

Tel: 024 6687 8381

Comment

  1. No comments yet.

  1. No trackbacks yet.

Danh sách công việc

Danh sách công việc